• بانام و یادِ خداوندِ یگانه و بی‌همتا. دوستی که او را «خداوندِ همه» مـی‌نـامـم؛

    چـون به‌یـقـین، او خـداونـدِ همه‌چـیـز و هـمـه‌کـَس، خـداوندِ هـمـه‌جــا و هـمـه حـال و خـداونـد هـمـه گـاه است.

. درباره ی من

  • مـن، مـحـمـدرضـا حقیقت‌جـو زاده‌ی 14 اردیبهشت سال 1363 خورشیدی در جـهـرم، یکی از شهرهای کُــهَــنِ استـان فـارس و دارای تیپ شخصیتـی INTP از آزمـون شخصیت شنـاسـی مـدل MBTI هـسـتــم.
  • مـن، نویسنده، سخنران، آموزگار و مشاور تجربی، در حوزه‌های کامیابی، انگیزشی، خودشناسی، خودباوری، هـدف‌گـذاری و ذهـن بـرتـر و هـمـچـنـیـن دارنـده‌ی مـدرک بـیـن‌الـمـلـلی مـربـی‌گـری خـود رهـبـری و زیرمجموعه‌های آن و همچنین نویسنده‌ی کـتاب «از سـلـول تنهـایی تـا شـاهـراه کـامـیـابی – دوازده گـام تـا دنـیـای بـهـتـر» عـنـوان نـخـسـت از مـجـمـوعـه کـــتــاب چــنــد جــلــدی و چــنــد عـنــوانــه و تــمــامــاً تـألــیــف «از مـفـعـول دیگران تا فاعل خویشتن» تنها کتابی در جهان که پیش از پایان نگارش، تمامـی نـسـخـه‌هـای تـیـراژ پـیـش‌بینـی‌شـده‌ی چاپ نخستِ آن، توسط اقشار گوناگون مـردم از جـای‌جـای کشور عزیز و عزتمندم ایـران و خـارج از آن، پـیـش‌خـریـد شـد هستم.
  • من، همچنین نویسنده‌ی مقاله‌ها و نقدهایی در زمینه‌های گوناگون، و همچنین داستانک‌های آموزنده و متون ادبی و نیز جمله‌های کوتاه پر مفهوم با درون‌مایه‌ی فلسفی و نیز یک سخنران انگیزشی و یک آموزگار کامیابی و مربی خود رهبری با روشی ویژه، دل‌نشین و متفاوت هستم.
  • مـن معتقد به تفکـری هستـم کـه نـام آن را تـفـکـر و انـدیشـه‌ی خـارق‌الـعـاده گـذاشـته‌ام و ایـن‌گـونـه مـی‌گـویـم کـه: «ایـن‌کـه گفته شـود نیمه‌ی لیوان پـر است، هـمـان تـفکـر و انـدیـشـه‌ی مـثـبـت اسـت؛ امـا مـن مـی‌گـویـم «تفکر و اندیشه‌ی خـارق‌الـعـاده» آن است که مصمـم بـاشد آن نیمـه‌ی دیگـر لیوان را نیز پـُر کـند؛ تا هیچ نیمه‌ی خالیِ لیوانی باقی نماند.»

  • من، یک انسان کاملاً خودساخته و یکی از قهرمانان داستان پر از نَشیب و کمتر فرازِ زندگانی خـود و نـیـز استادِ دادنِ انگیزه به خودم هستم؛ که در واژه‌ی سخـتی، چـیـزی به نام ناممکن نـمی‌بینم؛ و در بسیار سخت هم باز، واژه‌ی ممکن و مفهومِ شدنی را می‌بـیـنـم.

  • پـایـه و اسـاسِ شکل و محتوای اندیـشـه، سخن، نـوشته، آمـوزش و مشاوره‌های من و نیز با مخـاطبـانم، تنها الگوی مشترک بین تمامی انسان‌ها یا همان فطرت است و ازآنجاکه سرشت همه‌ی آدمیان یکسان است و تغییر نکرده و نخواهد کرد پس با استفاده از این بستر، تلاش می‌کنم تا مخاطبان را با منطقی غیرقابل‌انکار و همه‌پسند، دوباره آشتی داده و مفاهیم را به آن‌ها منتقل نمایم.
  • با علم و اعتقاد به این‌که انسان کامل وجود ندارد، همیشه بر مبنای اندیشه‌ی خارق‌العاده در تلاش برای تغییر در رفتار، آگاهی، اندیشه و نیز کسب تجربه و یادگیری از مخاطبان با هر نگرشی و در هر حوزه و زمینه‌ای هستم و غالباً در آغاز زمان اجراهایم با روشن کردن این مطلب، از مخاطبان می‌خواهم تا با یاری یکدیگر، از هم، چیزهای بـهـتر و بیشتری بیاموزیم و در ارتقاء آگاهی و شخصیت، یاریـگر هم شویم.