فهرست رویدادهای فعال در پویش دنیای بهتر

رویدادهای زیر با ظرفیت و مدت زمان محدود قابل نام نویسی هستند.

پویش دنیای بهتر، پویشی برای تغییر زندگی و ساخت دنیایی بهتر

 • عنوان رویداد:
  جادوی خود رهبری
 • آموزشگر یا مشاور:
  محمدرضا حقیقت جو
 • 15 جلسه
  حداکثر 45 ساعت
  119 روز(چهار ماه)
 • هزینه ی عادی شرکت در رویداد؛ خارج از قالب پویش:
  در ایران 6000000 تومان
 • این رویداد حامی مالی دارد
 • مربی این رویداد تقاضای دریافت دستمزد ندارد.
 • مبلغ تخفیف در قالب پویش:
  5550000 تومان
 • سقف محدودیت ظرفیت پذیرش:
  50 نفر
 • مبلغ نهایی قابل پرداخت (در قالب پویش)
  در ایران 450000 تومان
 • عنوان رویداد:
  چگونه کتاب بنویسیم؟
 • آموزشگر یا مشاور:
  محمدرضا حقیقت جو
 • 1 جلسه
  حداکثر ۴ ساعت
  یک روز
 • هزینه ی عادی شرکت در رویداد؛ خارج از قالب پویش:
  در ایران 120000 تومان
 • این رویداد حامی مالی دارد
 • مربی این رویداد تقاضای دریافت دستمزد ندارد.
 • مبلغ تخفیف در قالب پویش:
  75000 تومان
 • سقف محدودیت ظرفیت پذیرش:
  40 نفر
 • مبلغ نهایی قابل پرداخت (در قالب پویش)
  در ایران 45000 تومان
 • عنوان رویداد:
  مشاوره، پرسش و پاسخ بیمه ای
 • آموزشگر یا مشاور:
  رسول چهارباغچه جهرمی
 • 1 جلسه
  حداکثر ۴ ساعت
  یک روز
 • هزینه ی عادی شرکت در رویداد؛ خارج از قالب پویش:
  در ایران 50000 تومان
 • این رویداد حامی مالی دارد
 • مربی این رویداد تقاضای دریافت دستمزد ندارد.
 • مبلغ تخفیف در قالب پویش:
  44000 تومان
 • سقف محدودیت ظرفیت پذیرش:
  50 نفر
 • مبلغ نهایی قابل پرداخت (در قالب پویش)
  در ایران 6000 تومان
 • عنوان رویداد:
  مشاوره ی تغذیه، فیتنس، بدنسازی و پیلاتس
 • آموزشگر یا مشاور:
  خانم شهرزاد کاوندی
 • 1 جلسه
  حداکثر 4 ساعت
  یک روز
 • هزینه ی عادی شرکت در رویداد؛ خارج از قالب پویش:
  در ایران 120000 تومان
 • این رویداد حامی مالی دارد
 • مربی این رویداد تقاضای دریافت دستمزد ندارد.
 • مبلغ تخفیف در قالب پویش:
  95000 تومان
 • سقف محدودیت ظرفیت پذیرش:
  50 نفر
 • مبلغ نهایی قابل پرداخت (در قالب پویش)
  در ایران 25000 تومان