. محدودیت‌های خیلی زنانه!

چگونه زنان، محدودیت‌هایی در جـامـعه را تـغـیـر دهند؟!

  • سخنرانی
  • سه ستاره
  • 18+ سال
  • زنان
60 تا 120

دقیقه