. شش قانون طلاییِ هست و نیست!

این رویداد برای دو گروه برگزار می‌شود.

  • آموزش
  • پنج ستاره
  • ارائه‌ی گواهی‌نامه
  • 18+ سال - ویژه‌ی گروه انتقال‌دهندگان
  • 7+ سال - ویژه‌ی استفاده‌کنندگان نهایی
  • زنان و مردان
60 تا 120

دقیقه
استفاده‌کنندگان

120 تا 300

دقیقه
انتقال‌دهندگان